תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר ifeder.co.il (להלן: “האתר“). האתר מופעל ע”י איריס פדר (להלן: “מפעילת האתר“)  ובהתאם לאמנת שירות הלקוחות

 1. כללי
  1. התקנון הינו בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס באופן שווה לשני המינים ו/או לתאגידים.
  2. התנאים המפורטים בזאת בתקנון וכל ההוראות הנלוות במפורש ו/או בעקיפין חלים ויחולו בעתיד, בהתאם לתקנון התקף באותה העת, ומתייחסים לכל שימוש או מידע מכל מין וסוג שיעשה על ידי משתמשי האתר וגולשיו, וכולל רכישות מידע מקוונות.
  3. מפעילת האתר מצהירה כי יש בידה הזכות לעדכן את התקנון והוראותיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. הנוסח התקף באותה עת הינו הנוסח האחרון שפורסם באתר, מפעילת האתר מתחייבת כי כל נוסח מעודכן יפורסם בדף זה באתר, והוא יבוא תחת כל נוסח קודם ובמקומו, בכל מקרה של סתירה בין ההוראות – מובהר בזאת כי הוראות הנוסח העדכני מחייבים.
  5. למשתמשי האתר אין ולא יהיו כל טענות כנגד שינוי התקנון או הסיבות לשינוי שכן הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, ובאחריות המשתמש לבדוק איזה נוסח תקף בעת השימוש.
  6. לידיעתך! כל שימוש באתר לרבות כניסה, גלישה, יצירת קשר, או רכישה שתתבצע מהאתר מהווה מבחינה משפטית הסכמה לתקנון האתר והוראותיו על כל המשתמע מכך בעקיפין ובמישרין.
  7. השימוש וההסכמה לשימוש בהתאם להוראות התקנון מחייבות את המשתמש לנהוג לפי כל כללי התקנון המעודכן, על כל הוראותיו, סעיפיו והוראות נלוות עקיפות או ישירות.
  8. מפעילת האתר יכולה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש כזה או אחר את השימוש באתר או לסרב ליתן שימוש באתר או בחלקו ללא כל מתן הודעה מראש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה משפטית או אחרת בעניין זה.
 1. האתר
  1. האתר כולל מידע על איריס פדר ומגוון שירותים, הכוללים לרבות ללא הגבלה, ייעוץ תכנון וליווי פרישה לפנסיה, המתעדכנים מעת לעת.
  2. המשתמש מתחייב שלא להפר אף אחד מהנהלים, המדיניות או הרגולציה של הרשתות הקשורות לאתר והתנאים המוצגים באתר.
  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לפרסם, לשלוח במייל או בכל דרך אחרת להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים, לתוכנות או לכל קוד מחשב אחר, מסמכים או תוכניות, שתוכנן, עלול להפריע, להרוס או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן הקשור לאתר, ו/או ליתן באמצעות דף יצירת קשר כל הודעה טורדנית או פוגעת באדם אחר בכל צורה שהיא.
  4. המשתמש מתחייב שלא להפריע או לחבל בפעילות האתר או בקישורים הנלווים אליו או לרשת, ולשפות אישית במלוא הסכום הראוי את מפעילת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם אם ייגרם עקב התנהלותו זו, כולל הורדות לא חוקיות , שכפול מידע והעתקת חומרים, באמצעותו או מי מטעמו ללא הגבלה בסכום השיפוי, כולל אובדן הכנסות שיפוי או פיצוי, שכר טרחת עורכי-דין ועלויות נוספות, תשלום קנסות, הפסדים ו/או צווי מניעה.
  5. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שחל איסור מוחלט להתנהל באתר באופן טורדני או פוגעני, כמוכן חל איסור מוחלט על התחזות לאדם אחר בזמן השימוש באתר.
  6. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית מידע ופרסום ממפעילת האתר כולל מידע על החשבון באתר, ומסכים כי כל הערה, הסכם, גילוי או כל תקשורת אחרת שמפעילת האתר ו/או מי מטעמה שלחה אליו, מספקים כל דרישה חוקית בנוגע לתקשורת, כולל דרישה שתקשורת מסוג כלשהו תהא בכתב.
  7. המשתמש מצהיר כי ברור לו שהגלישה באתר הינה ביצוע פעולות בסביבה מקוונת ואין באפשרות מפעילת האתר להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה של גורמים שלישיים למחשביה או חשיפת המידע המצוי במאגרי המידע של מפעילת האתר בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.
  8. מפעילת האתר מתחייבת לא למסור את פרטי המשתמשים באתר לצד שלישי, כל עוד אין הכרח חוקי המאלץ אותה לעשות כן , אולם מובהר בזאת כי אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי מפעילת האתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר מכל מין וסוג שהוא.
  9. מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי “עוגיות‘ (“cookies”) שאינן מכילות מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל, יכול המשתמש לכוון את תכנת דפדפן האינטרנט שלו כך שיסרב לקבל קבצים אלו.
 1. זכות שימוש באתר
  1. זכות השימוש באתר ניתנת בזאת לכל כל אדם, חברה, שותפות, תאגיד או קבוצה (להלן ולעיל: “המשתמש“) ובלבד שהשימוש יעשה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. למשתמש תעודת זהות ישראלי ו/או מספר תאגיד תקף;
   2. למשתמש אזרחות ותושבות ישראלית והוא מתגורר בפועל בתחומי מדינת ישראל;
   3. למשתמש מלאו 18 שנים;
   4. המשתמש מסכים לתנאי התקנון המפורסמים באתר מעת לעת.
  2. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לצטט או לעשות שימוש מסחרי במידע ובשירותים המצויים באתר.
  3. בהמשך לאמור לעיל ומבלי לגרוע מהוראות התקנון, רשאית מפעילת האתר למנוע שימוש באתר, באופן זמני או קבוע, בכולו או בחלקו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי מתן הודעה מוקדמת מראש בעניין זה, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. הופרו תנאי התקנון או הוראותיו הנלוות;
 2. בוצע מעשה בלתי חוקי או עבירה על פי הדין;
 3. נמסרו פרטים שגויים במכוון על ידי המשתמש;
 4. המשתמש מצהיר כי הובהר לו כי כל התחזות לאדם אחר או שימוש בפרטים אישיים של אחר לרבות אמצעי תשלום מכל מין וסוג שהוא מהוות עבירות פליליות, ובגינן תהא רשאית מפעילת האתר לנקוט בצעדים משפטיים כנגד אותו משתמש, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה, לספקים ו/או למי מטעמם, עקב שיבוש הליכי המכירה והשימוש באתר, או מכל סיבה אחרת.
 5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 1. אחריות
  1. אין כל אחריות לחברה או מי מטעמה על הצעה של המשתמש שלא תתקבל באתר מכל סיבה שהיא (לרבות בעיה טכנית) או לגבי כל בעיה טכנית המונעת שימוש באתר או בתכניו.
  2. בשום מקרה לא תחול על מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של קרות נזק מאותו סוג כאמור.
  3. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS“) למשתמש לא עומדת כל עילת תביעה או טענה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין נכונות המידע, סוג השירות ותכונותיו, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו של המשתמש .
  4. מפעילת האתר ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות עבור אובדן או נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות המשתמש על מידע הזמין באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי בדיקת נכונות המידע והתאמתו לצרכיו מוטלת באופן מלא על כתפיו בלבד ובאחריותו להעריך כל מידע, תגובה, דעה, עצה ביקורת, או כל תוכן אחר, המוצגים באתר.
  5. מובהר בזאת כי המידע הניתן באתר אינו מהווה בכל דרך או צורה תחליף לייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה ומקרה ואינו בא תחת קבלת שירותים משפטיים פרטניים.
  6. מובהר בזאת כי המידע באתר מתעדכן מעת לעת אולם מפעילת האתר אינה מתחייבת כי בכל עת יהיה המידע באתר מעודכן בהתאם להוראות החוק ו/או הפסיקה בכל עניין ועניין ובחינת נכונות המידע מוטל על המשתמש בלבד, ולא יהיו לו כל טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא בעניין זה.
  7. מפעילת האתר מצהירה בזאת כי באתר ישנם קישורים לאתרים אחרים, אשר אינם בבעלותה או בשליטתה של מפעילת האתר. המידע המצוי באתרים אלו ושירותיהם לא נבחנו או נבדקו על ידי מפעילת האתר או מי מטעמה ואין לחברה כל שליטה על המידע המצוי באתרים אלו. התחברות לאתרים דרך קישור ו/או הורדה של כל מידע מאתרים מקושרים, נעשית באחריות המשתמש בלבד- ואין ולא יהיו למשתמש ככל טענות או דרישות בגין מידע שנמסר מאתרים אלו או שירות שניתן בהם.
  8. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינה מצהירה או מתחייבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות ו/או כי אתרים מקושרים אלו לא יכילו וירוסים או פגיעות מסוג אחר בציוד הממוחשב שלך.
 1. זכויות יוצרים, זכויות קניין וסימני מסחר
  1. 1. עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הינם של מפעילת האתר ו/או של עוה”ד נורי קונפורטי ויוסף אשר, כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום – אסור בתכלית האיסור.
  2. מובהר בזאת כי באתר נכלל מידע הכולל תוכנה, גרפים, תמונות וחומרים אחרים , (להלן: “תוכן האתר“), המוגנים באמצעות זכויות יוצרים, סודות מסחריים סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות בהתאם לחוק וזכויות אלו הן ברות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד.
  3. מובהר בזאת כי תוכנו של האתר מוגן תחת הוראות החוק הישראלי לעניין זכויות יוצרים, ומהוות קניינה של מפעילת האתר בלבד, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תוכן האתר.
  4. למשתמש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא את תוכן האתר ו/או חלק ממנו.
  5. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מתחייב שלא להשתמש בכל תוכנה או פעולה או מכשיר, שעלולים להפריע או לנסות להפריע לפעילותו הנאותה של האתר או ההתנהלות בו.
  6. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מתחייב שלא לעשות כל מעשה שיכפה עומס בלתי סביר או גדול באופן חריג, על תשתיות האתר.
  7. המשתמש מסכים בזאת שלא להעתיק, לשכפל, לשנות, להתאים, או לפרסם כל מידע מהאתר, למעט מידע שלו עצמו.
  8. כל המידע המופיע באתר הכולל גרפיקה, לוגו, שמות מוצרים או סמלים מהווים סימני מסחר בהתאם לחוק ומוגנים באמצעותו והינם קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, כל שימוש אחר בהם אסור בתכלית האיסור.
 1. דין ושיפוט
  1. על התקנון והוראותיו חל הדין הישראלי – הוא ולא אחר.
  2. הסמכות לדון במקרים של מחלוקת בין הצדדים נתונה בזאת לבתי משפט במחוז מרכז בלבד.
 1. שאלות ובירורים
  לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל מפעילת האתר, באמצעות פנייה לכתובת:
  iris(@)ifeder.co.il

פנייתך תטופל בשעות הפעילות.

דילוג לתוכן